OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvod

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují všechny smluvní vztahy mezi [JL Fotokoutek], se sídlem Pustiměř 142, IČO: 48905356 (dále jen "Poskytovatel") a jejich klienty (dále jen "Klient") týkající se pronájmu fotokoutku.

2. Rezervace a záloha

2.1 Klient může rezervovat fotokoutek prostřednictvím webových stránek Poskytovatele, e-mailu nebo telefonicky.

2.2 Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy ve výši 50] % z celkové ceny služby. Záloha musí být zaplacena do 10] dnů od potvrzení rezervace Poskytovatelem.

2.3 V případě zrušení rezervace ze strany Klienta méně než 5 dní před akcí, záloha nebude vrácena.

3. Poskytování služeb

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout fotokoutek v souladu s dohodnutými specifikacemi a na dohodnutou dobu.

3.2 Fotokoutek bude obsluhován kvalifikovaným personálem Poskytovatele, který zajistí jeho správnou funkci a pomůže Klientům při používání.

4. Ceny a platby

4.1 Ceny za pronájem fotokoutku jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele nebo jsou poskytnuty na základě individuálního cenového návrhu.

4.2 Zbývající částka za pronájem fotokoutku musí být zaplacena nejpozději 10 dní po akci, pokud není dohodnuto jinak.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1 Klient má právo službu zrušit podle storno podmínek uvedených v článku 2.3.

5.2 Reklamace týkající se kvality poskytnutých služeb musí být Poskytovateli sděleny nejpozději v den konání akce.

6. Odpovědnost

6.1 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Klientem nebo účastníky akce.

6.2 Klient odpovídá za škody způsobené na fotokoutku během akce zaviněním Klienta nebo jeho hostů.

7. Ochrana osobních údajů a práv k obrazu

7.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klientů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

7.2 Klient souhlasí s tím, že fotky vytvořené během akce mohou být Poskytovatelem použity pro marketingové účely, včetně publikace na webových platformách a v rámci propagace na webové stránce Poskytovatele.

7.3 Klient získává informace o rozsahu zpracování jeho osobních údajů a má právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

7.4 Klient má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s použitím fotek pro marketingové účely odesláním písemného prohlášení Poskytovateli.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Podmínky a veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právem [jurisdikce].

8.2 Jakékoli změny těchto Podmínek musí být provedeny písemně a obě strany musí tyto změny akceptovat.

Datum: 1.1.2024

JL Fotokoutek